FRESH SALMON

$16

4oz salmon filet blackened or grilled