FRESH SALMON

$15

4oz salmon filet blackened or grilled